سنگ قهوه ای سوخته از معدن دماوند

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده