نصب آبنما با سنگ کوهی ورقه ای به نامنظم طبیعی قیچی

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده