سنگ لاشه تیشه ای با سنگ کوبیک به صورت نامنظم سنگ طبیعی سمنان

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده