سنگ لاشه تیشه ای نا منظم با سنگ سفید

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده