سنگ لاشه کف چکشی در رویان مجتمع آرشیدا

آشنایی با انواع سنگ لاشه جالب است بدانید که خود این سنگ ها بر اساس منابع اولیه تولید و استخراجشان به انواع مختلفی دسته بندی می شوند. برای نمونه به برخی از آن ها که منشأ کلسیم کربنات دارد را با عنوان سنگ لاشه تراورتن می شناسند و همان طور که در سایر مقالات در باب سنگ تراورتن نیز شاره کردیم، کاربرد عمده این نوع از سنگ ها در صنایع هنری و مجسمه سازی و همچنین تولید موزاییک و انواع سنگ های مصنوعی است. از طرفی دسته دیگر سنگ هایی که زیر دسته سنگ های لاشه هستند، نمونه هایی با عنوان سنگ لاشه ورقه ای است. استخراج این سنگ ها از بافت های کوه و مناطق طبیعی است و استخراج آن ها به صورت ورقه ورقه ای صورت می گیرد. این سنگ ها به دلیل ساختار طبیعی و مستحکمی که دارند در ساخت وسازهای مختلف مورداستفاده قرار می گیرند و معمولاً ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند.

آشنایی با انواع سنگ لاشه

جالب است بدانید که خود این سنگ ها بر اساس منابع اولیه تولید و استخراجشان به انواع مختلفی دسته بندی می شوند. برای نمونه به برخی از آن ها که منشأ کلسیم کربنات دارد را با عنوان سنگ لاشه تراورتن می شناسند و همان طور که در سایر مقالات در باب سنگ تراورتن نیز شاره کردیم، کاربرد عمده این نوع از سنگ ها در صنایع هنری و مجسمه سازی و همچنین تولید موزاییک و انواع سنگ های مصنوعی است.

از طرفی دسته دیگر سنگ هایی که زیر دسته سنگ های لاشه هستند، نمونه هایی با عنوان سنگ لاشه ورقه ای است. استخراج این سنگ ها از بافت های کوه و مناطق طبیعی است و استخراج آن ها به صورت ورقه ورقه ای صورت می گیرد. این سنگ ها به دلیل ساختار طبیعی و مستحکمی که دارند در ساخت وسازهای مختلف مورداستفاده قرار می گیرند و معمولاً ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند.

 

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده