اجرای سنگ لاشه کباب پز با سنگ ورقه ای مشکحی به صورت قیچی جذبی

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده