اجرای سنگ لاشه نمای دیوار با سنگ کوهی ورقه ای با سنگ قهوه ای دماوند با رنگ تیره به صورت برشی بند یک سانتی

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده